Vår historia

Öster 1 anlades redan 1905 som Östra koloniträdgården efter en motion i kommunfullmäktige från folkbildningsivraren Nils Lundahl. Öster 1 är det äldsta koloniområdet i Lund och bland de äldsta i Sverige. Området ritades av stadsträdgårdsmästare Johannes Ekberg med symmetriska kvarter runt en rotunda. Området utvidgades 1912 kring Marielunds mölla och när möllan revs 1934 uppläts även den marken för kolonilotter. Idag består Öster 1 av 118 stycken lotter och ca 90 arrendatorer (flera med dubbellott sedan starten). 

Koloniträdgården Radisely ingår i Lunds kommuns naturpedagogiska projekt ”Lärande koloni” och ligger i det nordöstra hörnet av området. Radisely används av olika verksamheter inom kommunen och visas efter bokning. Alla är välkomna in i Radiselys trädgård. Namnet ska inte uttalas på "engelska" utan förleden kommer av ordet "rädisa" fast på danska "radise" (då stugan från början var målad röd och vit) och efterleden "ly" som är danska för skydd/tillflyktsort - [RA'-DISE-LY].

Kulturvärden - Lunds bevaringsprogram

Flera av såväl kolonistugorna som trädgårdsanläggningarna har ett icke föraktligt kulturhistoriskt värde liksom miljön i sin helhet.

  • Kolonistugornas detaljrikedom med element som småspröjsade fönster och mönstersågade detaljer bör bibehålias.
  • Flera av trädgårdsanläggningarna har en ålderdomlig karaktär med t ex låga buxbomshäckar. Önskvärt är att dessa kan bibehållas. Det intensiva utnyttjandet av marken är karaktäristiskt och större sammanhängande gräsytor bör undvikas.
  • Nya kolonistugor bör uppföras av hyvlad träpanel och täckmålas. Olika typer av skivmaterial liksom tryckimpregnerat eller oljat virke är olämpligt. Taken bör utformas som sadeltak och täckas med papp eller tegel. Storleken på kolonistugorna bör begränsas och placeringen på lotten anpassas till omgivningen.
  • Även staket och gångar utgör viktiga inslag i miljön. Gångarna bör vara grusade eller singlade medan asfalt ej kan accepteras.

På de bägge koloniområdena [Öster1 och Öster 2] finns en omfattande bebyggelse i form av kolonistugor av olika form och storlek, präglade av tidens varierande ideal. Flera används för övernattning och det är inte alltför ovanligt att lottinnehavarna flyttar ut på vårkanten och sedan bor i kolonistugan över hela sommaren.

De mest fantasifulla kolonistugorna återfinns bland de äldsta, men efterhand reglerades även kolonistugornas utfonnning. I en minnesskrift över koloniträdgårdarna skrev stadsarkitekten John Anchert 1924:

"Då dessa bebyggda koloniområden spela en så viktig roll i en stads fysionomi, måste å desamma läggas alla de formbildande och estetiska regler, som en stad lägger å alla sina övriga såväl stadsdelar som egnahemsområden", och i samma skrift publicerade han även ett antal typritningar till kolonistugor. 

Under åren 1937-48 uppläts kolonilotterna endast med ettårskontrakt. P g a den osäkerhet detta medförde uppfördes under den tiden endast några enstaka stugor, men när kolonisterna 1948 fick ett 25-årskontrakt tog byggandet åter fart.

Källa: Lunds Bevaringsprogram:  Koloniträdgårdarna Öster I och II - bevaringsprogram (lund.se)

Lott 23 med det vackraste fönstret på Öster 1

Färgsättning

Frans Ekelund [stadsträdgårdsmästare i Landskrona, 1920] skriver en omfattande text om färgsättningen av en stuga. Han rekommenderar gult, blått, grönt eller brunt ”med något brutna toner”, vilket betyder att kulörerna ska vara dämpade och inte för grälla. Han avråder bestämt från röda hus som han menar hör hemma i skogsbygden eller på ladugårdar.

Smaken är som baken och kolonister har i alla tider trotsat övermakten :)

foreskrifter-for-landskrona-citadells-kolonitradgardar.pdf (sfv.se)Lott 55/56 

Familjen Greko framför "Milladal" efter Emilia "Milla" Greko. Någon gång under 1910-talet.  Från vänster till höger:
*Emilia "Milla" Greko (Malmberg innan hon gifte sig med Axel 28/12 1906) född 4/5 1882.
*Ella (gift med Erik Viberg) född 31/12 1907.
Alva (gift med Arvid Franke) född 5/4 1906.
*Axel Greko född 28/12 1878.
*Asta (gift med Karl Everlund) född 29/4 1914 . Stugan är ombyggd. 
Källa: Mari Jönsson

Lott 55/56

Emilia Greko med yngsta dottern Asta och en okänd väninna. Marielunds mölla i bakgrunden. Källa: Mari Jönsson.

Lott 12

Boktryckare Carl Blom och hans fru Ingeborg Blom. Fru Ingeborg, som det står i förteckningen var kolonist från 1912 till minst 1955 och hon har givit namn åt Ingeborgsgången som går i nord/sydlig riktning precis utanför lotten. Stugan kvar än idag.

Lott 30

"Mor Augusta, pappa Håkan [Persson], Athur, Ruth, hembiträdet Anna. Kolonien på Öster, Lund". Stugan finns kvar idag. Källa: Kulturen i Lund.

Lott 89/90

 Har ser vi familjen Landgren framför sin stuga "Solbacken" år 1914. Vi ser även Marielunds kvarn i bakgrunden.
Kulturen i Lund lämnar följande information: Personerna på bilden är från vänster till höger:
Hulda Fredrika Landgren, gift med Oskar Thure Landgren längst till höger. Augusta Caroline Almind.
Elna Landgren. Hilma Landgren.
Axel Magnus Landgren, typograf i Köpenhamn (gift med Augusta Caroline Almind). Holger Anders Landgren. Oskar Thure Landgren, frisörmästare i Lund, ägare till kolonistugan Solbacken. Stugan är riven. Källa: Kulturen i Lund.

Marielunds mölla

Möllan revs 1934 och marken inkorporerades i "Gamla östra koloniträdgården" som Öster 1 hette då.

Okänd stuga

För oss okänd stuga och människor på "Östra kolonin". Vet du något får du gärna höra av dig: styrelsen.oster1@gmail.com

Öster 1

Utsikt över Öster 1 från Marielunds mölla. Längst ner i mitten ser vi taket på koloni 93. till höger om den ser vi koloni 85 med sitt karakteristiska torn "tornhuset". Enligt muntlig tradition berättas det att det kommer från Lundautställningen. Kolonistugan finns kvar idag.

Tornavägen

Tornavägen norrut med Skönadals mölla. Villa Sunna till vänster och Öster 1 till höger.

Öster 1

Bilden är tagen från Marielunds mölla. Vi ser i den gamla dansrotundan i mitten av bilden som idag är föreningspaviljong för kolonisterna på Öster 1. Uppe till höger kan man ana professor Bent Jönssons koloni (lott 13-16), uppe till vänster syns handskmakare Olins koloni (lott5-8), nere till vänster syns stenhuggare/fabrikör Gustav Schannongs stuga (lott 53/54). Schannongs stenhuggeri finns fortfarande kvar i Köpenhamn.

Ida Westdahl

Ida-gången på området är namngiven efter fröken Ida Westdahl som var kolonist just här mellan 1905-1915. Bilden är hämtad från Lunds universitetetsbiblioteks samlingar. Ida hade många järn i elden: hon hade trädgårdsundervising på "Lillhaga", hon drev lundakolonin (en sommarkoloni) "Björkhagen" för behövande barn, hon var engagerad för kvinnlig rösträtt, hon satt i pensionsnämnden i Lund, hon var en donator till Kulturen i Lund, mm.

Bengt Lidforss

Bengt Lidforss varen högst kontroversiell lundaprofessor i botanik, han hade åtta kolonilotter på Öster 1 (lott 45-52). Han hade för avsikt att förädla och driva fram kärnfria björnbär, men hann aldrig uppleva resultatet av sitt experiment.  Björnbär är ett ogräs vi alla fortfarande bekämpar på området då det kommer överallt - en taggig hälsning från vår kolonigranne på "andra sidan". Bengt Lidforss grav finn på Klosterkyrkans kyrkogård i Lund, lämpligt nog med en björnbärsplanta som utsmyckning.

Lott 93

Lott 93, kanske 1980-tal. Stugan finns kvar men är idag vit.

Lott 68 - Radisely

Det lilla lusthuset Radisely byggdes 1915. Stugan har renoverats och målats i tidstypiska linoljefärger. Trädgården har förvandlats efter gammalt mönster till en blomsterträdgård med växter som kunde ha odlats här då kolonin var ny. Inne i stugan erbjuds en upplevelse av 1900-talets första årtionden. Lunds kommuns visningskoloni, trädgården är öppen för allmänheten när området är öppet.

Ekbergs plan

Johannes Ekbergs rutnäts- och radialplan för Öster 1.

Lott 49

Stugan finns kvar idag, dock i en annan färg och med andra fönster

Radisely

Kommunens skylt om Radisely.

Kollage Öster 1

Känner du igen stugorna?

Lott 63

Prisbelönt koloni på en koloniutställning. Stugan finns kvar men tillbyggd.

Öster 1

Utsikt över Öster 1 från Marielunds mölla. I bakgrunden ser vi Skönadals mölla som låg precis norr om Gleerups sommarvilla "Villa Sunna". Möllan finns kvar än i dag men den står numera på Kulturens Östarp.

J. Ekberg

Stadsträdgårdsmästare Johannes Ekberg som designade Öster 1 (han ritade även S:t Månslyckans koloniområde och Stadsparken i Lund). Utformningen av Öster 1 blev en blanding av rutnäts- och radialplan. Planen är i stort sätt bevarad än idag.

50-års jubileet 1955

Öster 1 firar 50 år och fångas av fotograf Hagblom. Stugan i bakgrunden är lott 93 och finns kvar idag. Källa: Hagbloms samling, Universitetsbiblioteket.

Lott 13-16

Gamla Bengtsro som en gång tillhörde professor Bengt Jönsson. På ena bilden syns Sköndals mölla som numera finns på Kulturens Östarp. Idag är lotten smalare då Tornavägen breddats på 1900-talet. Stugan är sedan länge riven.

Koloniutställning i Lund

Koloniutställning i Folkets hus 1916 eller 1917. Lunds kolonister har utställning.